Varsity

Varsity Market Report

$474,849

AVERAGE PRICE OF 69 HOMES

$215,000

AVERAGE PRICE OF 1 HOMES WITH A POOL

$1,194,800

AVERAGE PRICE OF 5 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES

$363,266

AVERAGE PRICE OF 3 REDUCED PRICE HOMES

Average Home

Average Price $474,849
Avg Bedrooms 2.69 beds
Avg Bathrooms 1.99 baths

Average Price by Bedrooms

1 bedroom $251,320
2 bedrooms $312,081
3 bedrooms $527,771
4 bedrooms $822,280
5 bedrooms $924,228
Home Price by House Size
Total Homes Average Price Avg Days on Site
All Homes 69 $474,849 46 days
Newly Built Homes n/a n/a n/a
Homes with a Pool 1 $215,000 88 days
Multi-Million Dollar Homes 5 $1,194,800 55 days
Reduced Price Homes 3 $363,266 26 days
Distressed Homes n/a n/a n/a

Powered by